ко... шта..........жена.........
...крава - води........
......кобила - пасе се.....
........крмача - букари се.......
........овца - мрка се......
.......коза - прца се.........
...........кокошка - јари се ............
..........жена.......